სად უნდა აიღონ მოქალაქეებმა მწვანე პასპორტი?

სად უნდა აიღონ მოქალაქეებმა მწვანე პასპორტი?

16-11-2021, 07:32

1092 - ჯერ1-ლიდეკემბრიდანსაქართველოშიმწვანეპასპორტიამოქმედდება. ესსტატუსიმიენიჭებათიმადამიანებს, რომლებიცორჯერაცრილებიარიან, ანკოვიდიგადატანილიაქვთ, ასევეიმათ, ვინც PCR ტესტიჩაიტარა ( PCR ტესტს 72 საათიაქვსვადა), ანრომლებსაც 24 საათისგანმავლობაშისწრაფიტესტიექნებათაღებული. ასეთშემთხვევაშიმათეძლევათსპეციალურიკოდიანიფურცელი, რომლითაცდგინდება, რომასეთიადამიანებიგარშემომყოფთათვისუსაფრთხოარიან.

მწვანესაშვისაღებამოქალაქეებსიუსტიციისსახლშითავისუფლადშეუძლიათ, ანიმდაწესებულებებში,სადაცისინიტესტსაიღებენ, ანვაქცინაციასჩაიტარებენ.
„მწვანეპასპორტიესარგახლავთერთიმწვანეფერისდოკუმენტი, ესარისსტატუსი, რომელსაცადამიანიიღებსსხვადასხვაპირობებისდაკმაყოფილებისშემთხვევაში. ესპირობებია: თუადამიანიორჯერარისაცრილი, თუადამიანსგადატანილიაქვსკოვიდინფექცია. გადატანაშივგულისხმობთლაბორატორიულადდადასტურებასდააქედან 14 დღისგასვლას, რადგან 14 დღეპირიიზოლაციაშიუნდაიყოს. მწვანეპასპორტისმატარებელიაასევეისადამიანი, რომელსაცგააჩნია 72 საათიანივალიდურობის PCR ტესტიდა 24-საათიანივალიდურობისსწრაფიტესტი. მაქსიმალურიკომფორტირომშევუქმნათმოსახლეობასდაარგავურთულოთმწვანეპასპორტისმიღებისპროცესი, მათაქვთრამდენიმეალტერნატივა. შეუძლიათმიმართონიუსტიციისსახლსდაიქაიღონდამადასტურებელიპასპორტი, ანგამოიყენონისცნობა, რომელსაც აძლევსორჯერადივაქცინაციისშემდეგმათდაწესებულება, სადაცვაქცინაციაჩაიტარადარომელზეცდატანებულიაკოდი. გარდაამისა, თუადამიანსდაუდასტურდაკოვიდინფექცია, მასაცაძლევსშესაბამისცნობასგამტესტავიდაწესებულება. თუ PCR-სიკეთებს, 24 საათისმერემისდისშეტყობინებადაცნობაცშეუძლიააიღოს, სწრაფიტესტისშემთხვევაშიციქვეგაიცემაცნობა. დაწესებულებაშიშესვლისშემთხვევაშიიმდაწესებულებას, შემმოწმებელორგანიზაციასაცექნებასპეციალური პროგრამა, რომლითაც შეეძლებადაადგინოსმისიმომხმარებლისსტატუსი“, - ამბობსუწყებთაშორისსაკოორდინაციოსაბჭოსთანარსებულიოპერატიულიშტაბისუფროსიბატონიგიორგიღიბრაძე.
დოკუმენტიფასიანია?
დოკუმენტისაღებაუფასოა, თუმცათუპირსრომელიმედაწესებულებაშიშესასვლელადტესტისაღებადასჭირდება, მაშინღირებულებათვითონუნდაგადაიხადოს.
სადარმოსთხოვენმოქალაქეებსმწვანეპასპორტს?
მოქალაქეებსმწვანეპასპორტსარმოსთხოვენისეთადგილებში, სადაცმათიყოფნაიქსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანია, მაგალითად, თუადამიანიმიდისკლინიკაში, მოძრაობსსაზოგადოებრივიტრანსპორტით, ანმაღაზიაშიშედისპროდუქტისშესაძენად.
სადიქნებააუცილებელიპასპორტისწარდგენა?
თუთქვენხართ 18 წლისზევითასაკისდაგსურთ ისეთადგილებშიმოხვედრა, როგორიცააკაფეებისდაბარებისღიადადახურულსივრცეები, რესტორნები, კინოთეატრები, მუზეუმები, ოპერა, საკონცერტოდარბაზები, გასართობიცენტრები, სამორინეები, სპაცენტრები, ფიტნესდარბაზები, სასტუმროები, სამთოკურორტებისსაბაგიროგზები, მაშინიქაუცილებლადმოგთხოვენმწვანეპასპორტს. ანშეგიძლიათწარადგინოთაცრისანტესტირებისდროსმიღებულიკოდიანიფურცელი. აღსანიშნავია, რომმწვანეპასპორტებსმხოლოდობიექტებისსტუმრებსმოსთხოვენ, დასაქმებულპერსონალს - არა.„ჯერჯერობითამკუთხითარარისვალდებულებაშემოღებული, რომდაწესებულებისპერსონალიაუცილებლადუნდაიყოსაცრილი, თუმცაამმიმართულებითაცმიმდინარეობსმუშაობა. ესსაკითხიშეიძლებამარკეტინგულიწახალისებისმიმართულებაიყოს. შეიძლებაამათუიმობიექტსმიენიჭოსმწვანესტატუსიიმისგამო, თუ იქმომუშავეპერსონალისრულადაცრილიიქნება. მწვანესტატუსიექნებათდაესმომხმარებლისთვისიქნებამაჩვენებელიიმის, რომისრესტორანი, ანსხვადაწესებულება, მისთვისარისუსაფრთხო. ვფიქრობ, ესდამატებითისტიმულიიქნებახალხისთვის, რომწავიდესიმრესტორანში, რომელსაცმწვანესტატუსიექნება. ვნახოთ, რამდენდაწესებულებასექნებასურვილირომმწვანესტატუსიჰქონდეს. მერემოხდებაალბათგადაწყვეტილებისმიღებადამატებითშეღვათებთანდაკავშირებით“,- ამბობსღიბრაძე.
ამჟამადფუნქციონირებსვებგვერდი -covidpass.moh.gov.ge, რომლისმეშვეობითაცნებისმიერადამიანსშეუძლიაპირადიმონაცემებისშეყვანითთავისისტატუსიგადაამოწმოს. საკოორდინაციოსაბჭოსგადაწყვეტილებით, მალეამოქმედდებააპლიკაცია, რომელიცციფრულადდაადასტურებსთქვენსმწვანესტატუსს. ესაპლიკაციადაკავშირებულიიქნებადაავადებათაკონტროლისცენტრისორბაზასთან: იმუნიზაციისბაზასთანდაკოვიდლაბორატორიებისბაზასთან, სადაცყველადიაგნოსტირებული, ლაბორატორიულადდადასტურებულიშემთხვევაფიქსირდება. სწორედამბაზებიდანმოხდებაპირისშემოწმება. მობილურაპლიკაციაშიგანთავსდებაკერძოპირისმწვანესტატუსი, რაცმოიცავს: ვაქცინაციისსტატუსს, პსრ-ტესტებისჩატარებისისტორიას, ანტიგენ-ტესტისჩატარებისისტორიასდაინფიცირებისისტორიას, „მწვანეპასპორტიარარისახალი, უბრალოდახლახდებამისიმოქმედებისარეალისგაფართოება. სპორტულღონისძიებებზე, სხვადასხვატრენინგებზედასასწრებად, სწავლებებისდროსამასისედაცვიყენებდით. მალეასევეშესაძლებელიიქნებააპლიკაციითაცსტატუსისგადამოწმება.ახლაგადის ესაპლიკაციატესტირებასგუგლისდაეფლისპლატფორმებზე, რომშემდეგადამიანებმადაიყენონესთავიანთტელეფონებზედაგაიადვილონპროცესი“, - ამბობსგიორგიღიბრაძე.
თუპირიაცრილიარარისდაარცკოვიდიაქვსგადატანილი, მასზემოჩამოთვლილდაწესებულებებშიყველაშესვლისწინტესტისაღებათავიდანმოუწევს. 72 საათშიერთხელ PCR ჩატარება, ან 24 საათშიერთხელსწრაფიტესტისგაკეთება. აღსანიშნავიაისიც, რომსაქართველოშიარიქნებაკორონავირუსისგადატანისვადაზეშეზღუდვა,როგორცესსხვაქვეყნებშია. „იყომოსაზრება, რომგადატანილებზეყოფილიყოექვსთვიანიშეზღუდვა, მაგრამჩემირეკომენდაციაიყო, რომესშეზღუდვამოგვეხსნადასაბჭომგაიზიარა, ამიტომ, მწვანესტატუსიექნებაპირს, ვისაცგადატანილიაქვსკორონავირუსი", - განაცხადარამდენიმედღისწინპრემიერ-მინისტრმაირაკლიღარიბაშვილმა.
იქნებათუარამწვანეპასპორტისგაყალბებაშესაძლებელი?
ესკითხვასაზოგადოებაშიდაისვაკიდეც, თუმცაროგორცბატონიგიორგიღიბრაძეამბობს, ამდარღვევისგამოვლენაადვილიიქნება. „კიდევაცრომგააყალბონმწვანეპასპორტი ისდაწესებულება, რომელიცვალდებულიიქნება, მხოლოდმწვანეპასპორტითშეუშვასმომხმარებელი ამასადვილადდაადგენს, რადგანმასექნებაამსტატუსისგადასამოწმებელისპეციალურიაპლიკაციადათურამეარისგაყალბებული, ავტომატურადამოაგდებსდაგამოჩნდებარომცნობაარისყალბი.“
რასახისჯარიმაადაწესებულირეგულაციებისწესებისდარღვევისთვის?
კოვიდრეგულაციებისდაცვისწესსშრომისინსპექციადაპოლიციაშეამოწმებს. იმშემთხვევაში, თუკიმოქალაქერეგულაციისწესსდაარღვევს, მაშინის 2000 ლარითდაჯარიმდება, ხოლოთავადკომპანია _ 10 000 ლარით. „შემოწმებაარისპირველრიგშიშრომისინსპექციისპრეროგატივადამასსხვაუწყებებიცდაეხმარებიან. დაჯარიმებამოხდებაიგივეწესით, როგორცაქამდეხდებოდა“, - ამბობსგიორგიღიბრაძე.
პ.ს. მთავრობამმწვანეპასპორტისთემაზესაზოგადოებისმეტადინფორმირებულობისთვისსპეციალურირგოლიმოამზადა. აქვეგთავაზობთამბმულს.

კომენტარების ველი

პოპულარული სიახლეები ყველას ნახვა

გადაცემები